• Üyelik paylaşımı yasaktır! Hesabınızı başkalarına vermeyin! Hesap paylaşımları yasaklama ile sonuçlanacaktır.

inline

  1. LeftSpace

    inline Assembly Simple Sleep Method.

    5 Saniyede bir İstediğimiz işlemin Çalıştırılması , Örnekte 5 Saniyede bir Messagebox verilmiştir. DWORD TickLM=0; __declspec ( naked ) void LSleep() { __asm { push ebp mov ebp,esp call GetTickCount mov ecx,eax mov ebx,[TickLM] sub ecx,ebx cmp ecx,0x1388 //...

Üst Alt